คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น

 

 

 นายจำเริญ   กิมประสิทธิ์

 นายก ทต.วังชิ้น/ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.นิวัต   ทัศนเกษม

ผกก.สภ.วังชิ้น/กรรมการ

นายฉันท์   ศิริพันธุ์

นายก อบต.วังชิ้น/กรรมการ

นายสฐาน   น้อยเอ้ย

กำนัน/กรรมการ

 

นางสาว พุทธชาติ  เพ็ญบำรุง

กศน.อ.วังชิ้น/กรรมการ

 

นายวิทยา  ภาษา

กศน.อ.วังชิ้น/กรรมการ

 

พ.ต.ท.สิปปกราณ  ทิศธรรม

กรรมการ

 

ร.ต.ท.พยุงศักดิ์  คำจันทา

กรรมการ

นายสมชาย  วางหา

กรรมการ

นายวิรัช  เครือคำ

กรรมการ

 

นายพีชเรข  รัตนวิมลชัย

กรรมการ

 

พ.ต.ท.เชาวลิต  คูห์ตระกูล

กรรมการ

 

นายสมโชค   ศิริรัตน์

กรรมการ

 

นายวิรพงษ์   ทิพย์เนตร

กรรมการ

 

 ด.ต.ณัฐพล  ใจแถะ

 กรรมมการ