Police ITA

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน
3. การบริหารเงินงบประมาณ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

       * โครงสร้างหน่วยงาน     

      * อำนาจหน้าที่

      * กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

      * กต.ตร.

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      * ข้อการติดต่อสื่อสาร

      * การประชาสัมพันธ์